loading...

MULTIMEDIALNY KONKURS "Opowiedz mi o naszym Papieżu Janie Pawle II"

Zamknij wpis

Zapraszamy uczniów z Goleniowa uczących się w klasach od 4-8 do zgłoszenia się do udziału w naszym konkursie. Nagroda głowna to wyjazd w wakacje do Rzymu - 2021. Poniżej regulamin konkursu organizowanego przez Stowarzyszenie św. Katarzyny w Goleniowie. Czas przesyłania prac to 10 grudnia 2021 r.

 

 

 

 

REGULAMIN KONKURSU

„Opowiedz mi o naszym papieżu Janie Pawle II” z okazji obchodów 100 lecia urodzin Jana Pawła II Roku.

 

 § 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE1.Niniejszy Regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa warunki uczestnictwa w konkursie Opowiedz mi o naszym Janie Pawle II” Z okazji obchodów 100-lecia urodzin Jana Pawła II Roku”, zwanym dalej „Konkursem” a także kryteria oceny prac konkursowych i warunki nagradzania zwycięzców.

2. Organizatorem Konkursu jest Stowarzyszenie św. Katarzyny w Goleniowie zwany dalej „Organizatorem”.

 

§ 2. CEL KONKURSU

Celem konkursu jest:

1) zaangażowanie nauczycieli, dzieci i młodzieży w obchody setnej rocznicy urodzin Jana Pawła II,

2) rozwijanie zainteresowania wśród dzieci i młodzieży osobą Św. Jana Pawła II,

3) pielęgnowanie i utrwalanie wartości głoszonych przez Papieża Polaka,

4) popularyzacja wiedzy i świadomości o życiu i działalności Św. Jana Pawła II,

5) kształtowanie umiejętności samodzielnego zdobywania i rozszerzania wiedzy religijnej poprzez analizę dokumentów,

6) pogłębienie umiejętności posługiwania się technologią informatyczną.

 

§ 3. ZAKRES TERYTORIALNY I UCZESTNICY

1. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych klasch 4-8 uczęszczających do szkół znajdujących się na terenie miasta Goleniowa.

2. Prace mogą przygotować samodzielnie poszczególni uczniowie, bądź zespoły uczniowskie –maksymalnie 2 osobowe.

 

§ 4. PRZEDMIOT KONKURSU

  1. Zadaniem uczniów będzie wykonanie prezentacji multimedialnejlub małej inscenizacji zarejestrowanej na filmie, który w swoje formie powinien przybliżyć odbiorcom postać Jana Pawła II.

 

§ 5.PRACA KONKURSOWA1.Praca konkursowa powinna spełniać następujące kryteria:

a) Podejmować temat konkursu.

b) Prezentację należy wykonać w formacie .pps/.ppt.  i  formacie w możliwym do odtworzenia :

c) Czas trwania prezentacji –do 10 min.

d) Zachęcamy do umieszczenia w prezentacji własnych materiałów graficznych, audiowizualnych, a zwłaszcza wywiadów czy też przedstawionych scenek, własnych inscenizacji.

e) Przygotowując prezentację, należy przestrzegać prawa autorskiego wykorzystywanych materiałów: filmów, książek, ilustracji, źródeł internetowych, itp.

f) Wykorzystując materiały z Internetu, należy podać źródło pliku (w przypisach lub na końcu pracy).

g) Całość należy zapisać na płycie CD/DVD.

2.Każda praca konkursowa winna zawierać metryczkę, której wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

 

§ 6.WARUNKI UCZESTNICTWA I HARMONOGRAM KONKURSU

1. Udział w Konkursie i podanie danych związanych z udziałem w nim są całkowicie dobrowolne.

2. Zgłoszenie pracy konkursowej jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.

3. Prace konkursowe należy przesyłać (bądź dostarczyć osobiście do Biura Parafialnego św. Katarzyny w Goleniowie na ul. Jana Pawła II nr 25 ) w terminie do 10 grudnia 2020.

 4. Prace powinny być wykonane samodzielnie, a zgłoszenie pracy musi wskazywać autora/autorów/

5. Każdy z uczestników może nadesłać tylko jeden utwór.

6. Do pracy konkursowej powinny być załączone podpisane przez przedstawicieli ustawowych lub opiekunów prawnych uczestnika oświadczenia, których treść zawiera załącznik nr 2 i nr 3 do Regulaminu.

 

 

§ 7.KOMISJA KONKURSOWA1. Organizator powołuje komisję konkursową, zwaną dalej „Komisją”.

1. Komisja czuwa nad prawidłowością przebiegu konkursu, dokonuje oceny prac konkursowych, wyłania najlepsze spośród nich oraz przyznaje nagrody i wyróżnienia.

2. Komisja obraduje na posiedzeniach zamkniętych.

3. Decyzja Komisji co do wyboru najlepszych prac jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

 

§ 8.OCENA PRAC KONKURSOWYCH ORAZ OGŁOSZENIE WYNIKÓW

1. Podczas oceny prac konkursowych komisja będzie brała pod uwagę:

a) zgodność pracy z tematyką Konkursu

 b) spełnienie wymogów formalnych, c)oryginalność i kreatywność w ujęciu tematu,  

c) sposób ujęcia tematu,

e) spójność tematyczna i graficzna.

2. Informacja o terminie, miejscu i czasie ogłoszenia wyników Konkursu zostanie zamieszczona na stronie internetowej Organizatora.

3. Prace konkursowe, które nie zostały nagrodzone ani wyróżnione, powinny zostać odebrane po ogłoszeniu wyników Konkursu w terminie podanym przez Organizatora.

 

§ 9.NAGRODY W KONKURSIE

1. Laureaci dwóch pierwszych miejsc otrzymają nagrody w postaci uczestnictwa wyjazdu do Rzymu w roku 2021.  Laureaci otrzymają także nagrody w formie książek. Formą nagrody będzie także umieszczenie nagrodzonych i wyróżnionych prac na stronie internetowej www.goleniow.eparafia.pl

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zachowania i wykorzystania i udostępniania w celach edukacyjnych nagrodzonych i wyróżnionych prac.

 

§ 10.DANE OSOBOWE

1. Przystępując do Konkursu, uczestnik wyraża zgodę na:

a. przetwarzanie przez Organizatora jego danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia Konkursu i realizacji jego celów,

b. nieodpłatną publikację (prezentowanie publicznie w dowolny sposób, w tym m.in. w Internecie) pracy konkursowej uczestnika, jego wizerunku, imienia, nazwiska, informacji o miejscowości, w której mieszka i/lub o szkole, do której uczęszcza, w ramach promocji Konkursu oraz działalności Organizatora.

2.Odmowa dostarczenia dokumentów wymaganych w Regulaminie skutkuje odrzuceniem zgłoszonej pracy konkursowej. Poniżej zamieszczono załączniki do Regulaminu:

 

Załącznik Nr 1 do Regulaminu konkursu:

„Opowiedz mi o Janie Pawle II”

 

..............................(miejscowość i data) ..................................

 

KARTA ZGŁOSZENIOWA DO KONKURSU:

„Opowiedz mi o Janie Pawle II.”

 szkoła podstawowa /szkoła ponadpodstawowa*)

  1. Nazwa szkoły:..................................................................................
  2. Adres szkoły:..................................................................................
  3. Telefon kontaktowy:..............................,

4. Imię i nazwisko ucznia:

 

 

 

Wiek:

         

Miejscowość:

 

Klasa:...........................................................................................

 

5. Na podstawie art. 7 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) -RODO -wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w karcie zgłoszeniowej do celów związanych z przeprowadzeniem konkursu „Opowiedz mi o Janie Pawle II”. Oświadczam, że zapoznałam/em się z Klauzulą informacyjną Administratora danych osobowych będącej załącznikiem do niniejszej karty zgłoszeniowej. Jednocześnie zostałam/em poinformowana/y o tym, że: Administratorem danych osobowych w ramach konkursu: „Opowiedz mi o Janie Pawle II” jest Stowarzyszenie św. Katarzyny w Goleniowie.  Powyższa zgoda została wyrażona świadomie i dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO.6. Oświadczam, że zapoznałem/łam się z regulaminem Konkursu i wyrażam zgodę na jego treść.

6. W załączeniu przekazuję oświadczenia rodziców lub opiekunów dzieci biorących udział w konkursie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.